Computational Thinking (Bilgisayarca Düşünme) terimini bilgisayarları üretim amaçlı olarak hayat problemlerinin çözümünde kullanabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmak diye tanımlamak mümkündür. Bu düşünme şekli bilgisayarları taklit etme değil bilgisayarları üretim amaçlı gerçek hayat problemlerinin çözümlerinde sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır (daha fazla bilgi için aşağıdaki çalışmalara bakılabilir).

1. Ozgen Korkmaz, Recep Cakır, M. Yasar Ozden (2015) “Bilgisayarca Düşünme Beceri Düzeyleri Ölçeğinin (BDBD) Ortaokul Düzeyine Uyarlanmasi” Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, Gazi Journal Of Education Sciences, 1 (2), 67-86.
2. Ö. Korkmaz, R. Çakır, M.Y. Özden, A. Oluk, S. Sarıoğlu (2015) “Bireylerin Bilgisayarca Düşünme Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (2), 68-87.